Cele i zadania

A
A
A

Podstawowym celem i zadaniem dla Cech jest:

 1. Utrwalenie więzi środowiskowych.
 2. Strzeżenie godności, honoru i koleżeństwa członków.
 3. Ochrona interesów członków przez prowadzenie działalności społeczni-organizacyjnej kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej.
 4. Reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów Cech realizuje swoje cele w szczególności przez:
 • pomoc członkom przy wykonywaniu rzemiosła i zawodu, przez udzielenie porad, informacji, wystąpień i interwencji
 • prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu
 • przedstawienie właściwym organom terenowych administracji państwowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła, przedsiębiorczości i usług oraz środków niezbędnych do wykonywania tych zadań
 • badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła i usług na terenie działania cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych
 • udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych
 • prowadzenie doradztwa podatkowego dla członków zrzeszonych w cechu
 • popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, przedsiębiorczości i usługach, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniem technicznym, popieranie rozwoju rzemiosł artystycznych, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów
 • organizowanie we własnym zakresie lub przez powołane do tego celu instytucje - doszkalania członków w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • delegowanie przedstawicieli cechu do organów kolegialnych, których udział przedstawicieli rzemiosła i przedsiębiorczości przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społeczno-zawodowych, w pracy których uczestniczy rzemiosło
 • dokonywanie no wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny wykonywanej przez członka i wydawanie w tym przedmiocie opini
 • propagowanie zawodów rzemieślniczych wśród absolwentów szkół podstawowych, udzielanie informacji dotyczących warunków wykonywania rzemiosła oraz udzielanie pomocy organizacyjnej rzemieślnikom i przedsiębiorcom uruchamiającym zakłady, w szczególności młodzieży wyszkolonej w rzemiośle
 • uczestniczenie przy zawieraniu umów o naukę zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy, nadzorowanie prawidłowego przebiegu nauki zawodu, czuwanie nad przestrzeganiem przepisów regulujących sprawy uczniów i przyuczanych, załatwianie sporów wynikających między mistrzami i uczniami
 • współpraca z władzami oświatowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów rzemieślniczych, itp. w ośrodkach szkolenia zawodowego i na kursach
 • roztaczanie opieki nad szkoloną młodzieżą
 • organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz uczniów i pracowników cechu
 • prowadzenie działalności gospodarczej według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach dla realizacji statutowej
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych i potrzeb

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Przydatne linki:

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Kazimierzy Wielkiej

ul. Okrężna 9
28-500 Kazimierza Wielka

tel: +48 41 352 13 63
fax:
e-mail: biuro@cechkazimierza.pl

Godziny otwarcia
 • Poniedziałek 7:00 - 15:00
 • Wtorek 7:00 - 15:00
 • Środa 7:00 - 15:00
 • Czwartek 7:00 - 15:00
 • Piątek 7:00 - 15:00