Ważna informacją dla cechów i pracodawców zatrudniących młodocianych pracowników.

Zwolnienie ze składek na ubezpieczeniowych (ZUS) - (komentarz do art. 31zo ustawy  z dnia  31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych

W związku z wątpliwościami organizacji rzemieślniczych w sprawie stosowania przepisu art.           31zo ww. ustawy dotyczącego zwolnień ze składek ubezpieczeniowych, m.in.:

- płatników składek ubezpieczeniowych zgłaszających do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych,
- jednoosobowych firm osób fizycznych o przychodzie (w lutym 2020 r.), nie wyższym, niż 15.681 zł

w oparciu o najczęściej zgłaszane przez organizacje i rzemieślników pytania Związek Rzemiosła Polskiego uprzejmie informuje:

Czy Cechy też mogą skorzystać ze zwolnienia z ZUS? ( zatrudniają mniej niż 9 osób i prowadzą działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pomieszczeń)

Zgodnie z art. 31zo ust.1 ww. ustawy na wniosek płatnika, który zgłosił do ubezpieczeń              społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych - zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych            składek od marca do maja 2020 r. Uważamy zatem, że większość cechów może skorzystać z tego rozwiązania, bowiem raczej nie zgłosiło do ubezpieczenia ponad 9-ciu ubezpieczonych.

Czy młodocianych pracowników wlicza się do ogółu zatrudnionych w firmie?

Chodzi o sytuację, gdy z łodocianymi zatrudnionych jest powyżej 9  osób, a pracodawca chciałbyskorzystać ze zwolnienia od opłacania składek w miesiącach od kwietnia do maja br.

Po ponownym przeanalizowaniu zapisu przepisu art. 31 zo.ust.1 ww. ustawy uważamy, że            pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu zalicza się do 9-osobowego           limitu ubezpieczonych, którego nie przekroczenie jest warunkiem do uzyskania zwolnienia.          Ustawodawca posługuje się terminem ​płatnik składek i ubezpieczeni, ​a nie mikroprzedsiębiorca i zatrudniony​, o których jest mowa m.in. w prawie przedsiębiorców, które wyłącza zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego ze średniorocznego zatrudnienia.
Ewentualne wątpliwości w interpretacji tego przepisu wynikały z tego, że w debatach nad tym   rozwiązaniem posługiwanosiępojęciamimikroprzedsiębiorcy,czyfirmy.

Również w rządowym projekcie ustawy (w wersji druk nr 299) przekazanym do Sejmu RP przepis art. 31zo dotyczył osób prowadzących działalność gospodarczą, w przedsiębiorców. Stąd mogły pojawić się wątpliwości. Obecnie, objęcie tym przepisem wszystkich płatników składek, którzy zgłosili do ubezpieczenia mniej niż 10 osób umożliwi skorzystanie z niego większej grupie płatników (nie tylko przedsiębiorcom), w tymnp.wszystkim organizacjom rzemieślniczym nie będącym w            rejestrze przedsiębiorców.
Niezależnie uważamy, że nie ma uzasadnienia dla włączania pracowników młodocianych do           przyjętego limitu ubezpieczonych warunkującego skorzystanie ze zwolnienia od opłacania         składek. Dlatego Związek Rzemiosła Polskiego wystąpił o interpretację omawianego przepisu,          albo o jego zmianę, w tymkierunku,abypracownikówmłodocianychniezaliczaćdoprzyjętego              w ustawie limitu ubezpieczonych.

Zródło ZRP: https://zrp.pl/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-document-1.pdf?fbclid=IwAR1egMlluOE1ExkjQ3Gmn9hP9CT_irOmfyfapnSpQKeHk7_Zr9ruuwI7kFg